Go duurzaam digital in het Bisschoppelijk Archief Brugge!

IMPORTANT
Detail restauratie. © Joris Blomme.

Zowel in het werk- als privéleven hebben digitalisering en automatisering onze manier van werken en communiceren drastisch veranderd. Ook het Bisschoppelijk Archief in Brugge springt mee aan boord van deze digitale sneltrein.

Bisschoppelijk Archief Brugge

Het Bisschoppelijk Archief in Brugge bewaart belangrijke historische bronnen voor onderzoekers in de breedste zin van het woord. Deze bronnen gaan terug tot ver in de middeleeuwen en vormen het geheugen van het bisdom Brugge. Allerhande unieke bestanden en documenten, zoals de archieven van de verdwenen Sint-Donaaskathedraal en het daaraan verbonden kapittel, de archieven van het bisdom Brugge (1559-) en het bisdom Ieper (1559-1801) en het archief van de Brugse Sint-Godelieveabdij behoren tot de collectie. Maar daarnaast is er ook een steeds grotere aandacht voor het digitale archief. Het is van groot belang dat alles op professionele en vakkundige wijze bijgehouden wordt, zodat het voor geïnteresseerden toegankelijk blijft in de toekomst. Bij het archiveren van zowel analoge als digitale documenten dient bovendien rekening gehouden te worden met de juridische, administratieve, cultuurhistorische of emotioneel-symbolische reden. Eveneens zijn kleine organisaties, zoals privéarchieven, niet in de mogelijkheid om ‘grote’ archiefsoftware te implementeren in hun werking, vermits dat niet tot hun hoofdtaken behoort.

Afstuderen telt voor twee

Als laatstejaarsstudent in de graduaatsopleiding Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief aan de Arteveldehogeschool in Gent vormt de eindstage een belangrijk onderdeel binnen het taken- en lessenpakket. Zo loopt elke student twee keer 200 uur stage en werkt hij of zij gedurende deze periode op zelfstandige basis een project en vorming uit. Hiervoor doet hij of zij niet alleen een beroep op reeds opgedane kennis tijdens de lessen, maar worden bovendien contacten gelegd met zowel interne als externe stakeholders, binnen en buiten het werkveld.

IMPORTANT
Bisschoppelijk Archief Brugge. © Bisdom Brugge.

Tijdens het voorbije academiejaar kreeg ik de kans om heel wat taken uit te voeren die bijdragen aan het beheer en behoud van het archief. Van het inventariseren van fotoalbums tot het ordenen van de handbibliotheek en het volgen van specifieke webinars tot het geven van een niet te missen vormingssessie voor de interne medewerkers. Door niet alleen een overzicht te creëren van de reeds aanwezige archiefstukken, maar ook suggesties te doen voor nieuwe naslagwerken die opgenomen zouden kunnen worden in de collectie, kreeg ik een goed overzicht van de inhoud en structuur van het archief.

Een duizelingwekkende hoeveelheid informatie

Met het oog op duurzaam bewaren en het eenvoudig doorzoekbaar maken van digitale bestanden was er dringend nood aan een actueel en grondig uitgewerkt archiefbeheersschema met daarin per dienst richtlijnen voor de bewaring en overdracht van verschillende documenten naar het archief. Ik ging de uitdaging aan om dat voor de volledige interne organisatie op te stellen, inclusief selectieregels en bijbehorende mappenstructuur.

Voor het opstellen van de verschillende informatiebeheersplannen (IBP’s) werd pragmatisch en zorgvuldig te werk gegaan. Een eerste stap was het organogram van de organisatie – in dit geval het bisdom Brugge – in kaart te brengen. Vertrekkend van hieruit werden dan een of meerdere gesprekken ingepland met de verantwoordelijken van de verschillende diensten. Door deze opdracht tot een goed einde te brengen, werd voor mij duidelijk welke soort documenten er per dienst allemaal bijgehouden werden.

IMPORTANT
Restauratie. © Joris Blomme.

De volgende stap bestond uit het ‘aan de slag gaan’ met de verworven informatie en kennis om voor elke dienst een interactief IBP op te maken. Interactief, want ik koos ervoor om een laagdrempelige, maar efficiënte en effectieve presentatie te maken waar de beheers- en selectieregels per dienst in opgenomen werden. Concreet genomen wil dat zeggen dat ik niet alleen gewerkt heb met aanklikbare ‘blokjes’ die tonen hoelang en óf iets al dan niet bewaard moet blijven. Ik hanteerde hierbij ook doelbewust een bepaald kleurensysteem, zodat duidelijk is welke objecten tot welk niveau behoren.

Le moment suprême 

Op vrijdag 3 maart 2023 was het eindelijk zover: het orgelpunt van de stage! De medewerkers van het bisdom Brugge werden uitgenodigd voor een interessante vorming omtrent digitaal archiefbeheer en leerden meteen de kneepjes van het vak kennen. We trokken erop uit richting ‘Archivaria’ en hielden tijdens onze archiefreis halt bij verschillende etappes, waaronder het aanmaken van een mappenstructuur en het gebruiken van het informatiebeheersplan.

Verder leerden de medewerkers heel wat nieuwe digitale tips en tricks kennen, waaronder tools voor de archivering van e-mails, websites en socialemediapagina’s. Ook werd duidelijk op welke manier websites en socialemediapagina’s het best opgeslagen kunnen worden en waarom de voorkeur uitgaat naar het gebruik van open bestandsformaten. Maar ook het toepassen van een informatiebeheersplan kwam hierin aan bod. We leerden hoe we gemakkelijk bestanden op de server kunnen opslaan en welke mappenstructuur we hierbij het best kunnen hanteren. Als extraatje kregen alle aanwezigen een handige praktijkgids en een felbegeerd archiefdiploma mee naar huis. En of het geestig was!

IMPORTANT
Vorming Go duurzaam digital. © Michiel Van Mulders.

Bron: https://www.vvbad.be/meta/meta-nummer-20234/go-duurzaam-digital-het-bisschoppelijk-archief-brugge

Mediawijs in het lager onderwijs

Zes graduaatsstudenten ‘Informatiebeheer: bibliotheek en archief’ trokken op donderdag 11 mei richting ‘de Leefschool’ in Oosterzele om de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar mediawijs te maken.  

In februari 2023 kregen de studenten in het kader van het vak ‘werkveldlab’ de vraag of ze aan de slag konden rond mediawijsheid in het lager onderwijs. Na een brainstormronde waarin tonnen informatie werd verzameld via Mediawijs, Childfocus en een heel aantal boeken, werden de krijtlijnen duidelijk. De studenten besloten om zich te focussen op 6 onderwerpen: sexting, grooming, phishing, wachtwoordgebruik, sociale media en fake news.  

Om niet te vervallen in saaie, droge materie, toonden de studenten zich van hun meest creatieve kant en besloten ze om twee spelletjes uit te werken. Het eerste spel werd een variant op het alombekende ‘Weerwolven’. Burgers uit de stad Wakkerdam werden geteleporteerd naar Pixelburg, waar de gsm-gebruikers geteisterd werden door virussen. Om die virussen succesvol te verslaan, moesten de leerlingen een aantal mediawijze vragen oplossen.  

Het tweede spel werd een variant op ‘Slangen en ladders’. Het doel van het spel was nog steeds om als eerste alle vakjes te doorlopen, maar het spelverloop werd aangepast. Voor elk ‘normaal’ vakje waarop de leerlingen belandden, kregen ze een situatiekaart. Daarop stond een bepaalde situatie beschreven die zich op het internet kan voordoen. De leerlingen bespraken onderling hoe ze daar het best mee om konden gaan.  

Op sommige vakjes konden de leerlingen minigames spelen. Varianten van ‘Black stories’, ‘What do you meme?’, ‘Oxo’ en ‘Mastermind’ gaven de kinderen de mogelijkheid om meer te weten te komen over fake news, het instellen van een goed wachtwoord en phishing.

Zowel de studenten als de leerlingen blikken terug op een leerrijke en fijne ervaring. De Leefschool neemt wellicht een deel van het lesmateriaal in gebruik en de kinderen zijn nu hopelijk nog beter gewapend tegen de mogelijke gevaren van het internet. Op naar een volgende samenwerking! 

Leesgroepen…

Binnen het werkveld lab 2 zijn studenten Informatie Beheer volop bezig met leesgroepen…

In diverse bibliotheken zijn er leesgroepen actief. Bezoekers nemen gedurende een korte / lange periode deel aan deze groepen. Maar we stelden vragen:
° Welke thema’s genieten de voorkeur?
° Welke vormen komen voor…
° Wat zijn de voornaamste doelen van leesgroepen?
° Welke doelgroepen worden wel of niet bereikt en waarom…?

Antwoorden proberen we te vinden door:

  1. Een literatuurstudie welke vormen van leesgroepen er zijn.
  2. Een enquête (ism medewerkers van “De Krook”) om deelnemers te bevragen
  3. Het opstellen van een ‘theoretische’ matrix waarin we leesgroepen analyseren en mogelijke nieuwe vormen proberen te detecteren.

De enquête kan u al inzien (suggesties welkom). Deze enquête is een exploratieve enquête met als doel mogelijke bijkomende zinvolle vragen te detecteren. Het is een eerste meting.

Link naar enquête (als demo)

In de loop van juni wordt dit project afgerond en voorzien we een mogelijke bijdrage in het tijdschrift META.

Heeft u aanvullende informatie of bent u bezig met een relevant onderwerp, dan kan u ons contacteren via Luk Vanlanduyt (lukva@arteveldehs.be)

Bronvermelding en auteursrecht

Het blijft toch wel een eeuwig pijnpunt. Overal op het wereldwijde web – en zelfs op deze eigenste blog – worden foto’s overgenomen. Nooit van auteursrecht gehoord? “Natuurlijk wel”, krijg je dan als antwoord. “We geven er toch een bronvermelding bij?”

Jammer genoeg dekt een bronvermelding het auteursrecht niet in. Het is vriendelijk dat je vermeldt waar je de foto “geleend” hebt, maar auteursrecht gaat over de vergoeding die de auteur van een foto krijgt voor het gebruik ervan. Dus eigenlijk moet je de auteur/fotograaf vermelden – en niet zozeer de site waar de foto staat – en bovendien betalen aan de auteur/fotograaf. Tenzij het gaat om rechtenvrije foto’s, zoals te vinden op de sites Pixabay, Freepik of Pexels. Maar ook dan is het vriendelijk de auteur en/of de naam van de site te vermelden (afhankelijk van wat gevraagd wordt).

Nog een laatste opmerking. Geef nooit “Google” in als bron van een foto. Google heeft geen foto’s, Google verzamelt foto’s van andere bronnen. Dus moet je naar die oorspronkelijke bron verwijzen. En ja, indien nodig betalen…

Public Libraries 2030: een glimp op de toekomst van openbare bibliotheken in Europa @De Krook

Hoe ziet de toekomst voor bibliotheken eruit? Het is hun taak om Europese burgers om te toveren tot digitaal geletterden, maar hoe zit het met AI, fakenews en andere digitale evoluties? Kunnen bibliotheken daar (verder) een rol in spelen? En vooral: hoe kan Europa daarin helpen?

© Els Uytterhoeven

Interessante vragen en voer voor een Digital Camp met een 20-tal internationale bibliothecarissen en partners, door Bibliotheek De Krook gecoördineerd via het Erasmus+projectFuture of Europe for Public Libraries“. De tweedaagse die gisteren en vandaag doorging, was gevuld met een heleboel interessante lezingen, die telkens aanzet gaven tot een brainstorm in kleinere groepjes, of workshops om een en ander uit te testen.

© Helena De Muynck

© Helena De Muynck

Het ging niet alleen over Digital Innovation, Digital Making en Digital Skills, maar evengoed over Digital Sustainabilty and Democracy en Digital Paradigms. De deelnemers kregen een rondleiding in De Krook, maar bezochten ook de iconische Boekentoren en gingen gisterenavond gezellig samen eten in onze mooie Arteveldestad.

De deelnemers uit Nederland, Denemarken, Tsjechië, Slovenië, Roemenië en Portugal, en de sprekers van de diverse Europese partners sloten af met een workshop met kant-en-klaar lesmateriaal uitgewerkt door Media & Learning, via het SMILES-project, om jongeren uit het middelbaar wegwijs te maken in de wereld van desinformatie en fake news.

Ik mocht dit als vrijwilliger vanuit onze opleiding van dichtbij meevolgen, en hoop stiekem dat ze me meenemen voor het vervolg: 2024@Aarhus!

Waarom mislukken IT-projecten?

Bron: wikimedia.org

Bij IT-projecten worden vaak het menselijke aspect uit het oog verloren.
“De focus ligt vaak te hard op het technische luik. Maar als je de mensen niet mee hebt en ze de oplossing niet gebruiken, kan het project niet succesvol zijn.”, zegt Ann Leemans in Datanews. Ze is een board member bij de IIBA Brussels Chapter. Het International Institute of Business Analysts (IIBA): een vereniging die wereldwijd dertigduizend businessanalisten groepeert.

Laat dat ook het uitgangspunt zijn van het ESF Onderzoeksproject DataMaturity4AgileSME (DNAi): begeleidingstraject digitale transformatie kmo’s. Samen leren we werknemers en het management om te gaan met data en tegelijkertijd nemen we hun vragen, angsten en onzekerheden mee door het menselijk aspect van de transitie te belichten. Binnenkort gaan we trouwens de resultaten presenteren.

Naast aandacht voor het menselijke aspect en goed verandermanagement zijn er nog enkele elementen die zorgen voor het al dan niet welslagen van IT-projecten.

Grote IT-projecten mislukken omdat ze te ‘groot’ zijn, een te grote complexiteit van het systeem (men wil alles in één systeem proppen).

Daarnaast is is een duidelijke vertaalslag nodig tussen de verwachtingen en doelstellingen van het management en de systeemvereisten. 

Tenslotte komen we terug op het menselijke aspect: vaak heerst een grote IT-fetish onder managers. IT wordt beschouwd de “deus ex machina” van de organisatie, een black-box waarin je alle problemen stopt, eens goed schud en daarna de oplossing er uit giet. De fase tussen probleemstelling en het uitgewerkt systeem vinden managers meestal niet interessant (of maakt hen bang) en dat wordt op een afstand gehouden. 

Ook Mandela heeft effect

Gisteren leerde ik het Mandela effect kennen. Persoonlijk zou ik daar een liggend streepje tussen zetten, maar goed, in de tekst die ik las stond er geen.

Wat is nu precies dat Mandela effect? Mensen horen, lezen, zien iets en nemen dat voor waar aan. Ook al is het helemaal niet waar. Kwade wil? Fake news? Neen, ze gaan er gewoon van uit dat het de waarheid is.

Een voorbeeldje uit de muziekwereld. Ken je de “27 Club”? Allemaal artiesten die op hun 27ste gestorven zijn. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Whinehouse, om er maar enkele te noemen.

Welnu, vraag aan een doorsnee muziekliefhebber om een lijstje op te stellen en daar zullen misschien ook de namen van Marc Bolan, Buddy Holly, Otis Redding of zelfs Sid Vicious in verschijnen. Ja, overleden zijn ze allemaal, maar niet op hun 27ste: iéts te jong of iéts te oud. Maar iémand – een vroege influencer, laten we zeggen – heeft hen ooit genoemd in dat lijstje en dus nemen we met z’n allen aan dat ze er ook echt in thuishoren. Mandela effect, dus.

Waarom precies Mandela? Omdat veel mensen denken en geloven dat Mandela in de gevangenis is gestorven. Neen, hij stierf gewoon thuis in zijn eigen bed, aan de gevolgen van een longaandoening, op zijn 95ste.

Gratis spellen ontlenen uit de Mediatheken van de Arteveldehogeschool

WORD GRATIS LID
Het begon met één spel, maar ondertussen zijn er al meer dan 3000 spellen in de vijf verschillende mediatheken van Arteveldehogeschool. We willen het werkveld inspireren met dit sterk didactisch leermiddel. Denk hierbij niet enkel aan leerkrachten, ergotherapeuten , hulpverleners. Maar ook binnen het gezin kan een spel verbindend werken. Een volledig overzicht van alle spellen vind je in de Spelwijzer.
 
Word gratis lid van de Mediatheek! Zo kan je gedurende drie weken tien spellen ontlenen. Wil je graag meer info of advies? Contacteer ons via speelvogels@arteveldehs.be of kom eens langs in één van de mediatheken. 
%d bloggers liken dit: